نظرسنجی

نظرسنجی از مراجعین دانشگاه
 • 0
 • آیا راهنمایی شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟*
  بلی
  تاحدودی
  خیر
  1
 • نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟*
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  بد
  2
 • میزان دسترسی شما به مدیران واحد(در صورت نیاز) چگونه بوده است؟*
  3
 • نام افرادی که مناسبترین برخورد را با شما داشته اند را بنویسید.*
  4
 • نام فرد یا افرادی که برخورد مناسبی با شما داشته اند را بنویسید.*
  5
 • آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شد؟*
  بلی
  خیر
  6
 • چنانچه درخواستی خلاف مقررات از جنابعالی شده است را بنویسید(با ذکر مورد و فرد مربوطه)*
  7
 • لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور در ستاد دانشگاه بنویسید.*
  8
 • نام و نام خانوادگی*(اختیاری)
  9
 • تلفن*
  10